600 گرم گوشت گردن بره

 چلو گوشت مازندرانی با ران گوساله ، همراه مقداری فسنجان

 240 گرم گوشت کوبیده گوسفند و گوساله

 320 گرم گوشت ساطوری شده گوسفند و گوساله