کباب مخصوص آیلار

 150 گرم فیله بره ، 150 گرم فیله مرغ ، 150 گرم کوبیده