جوجه بدون استخوان

 330 گرم سینه مرغ همراه با زعفران اصل