کباب ساطوری بناب

 320 گرم گوشت ساطوری شده گوسفند و گوساله