کباب لقمه نگین دار

 240 گرم گوشت کوبیده گوسفند و گوساله