لوی کباب

 چلو گوشت مازندرانی با ران گوساله ، همراه مقداری فسنجان